Arjen Aitama

Omavalvontasuunnitelma Tmi Arjen Aitama


TOIMINTA-AJATUS

Arjen Aitama on perustettu vuoden 2018 lopussa ja toiminta aloitettu 2019 alusta. Yritystä tosin on kypsytelty jo vuosia ja paperillakin se on ollut jo yrittäjäkoulutuksesta lähtien, vuodesta 2008. Perustaja ja työntekijä, Heli Välimäki ;valmistunut lähihoitajaksi vuonna 1999 ja omaa kattavan kokemuksen ikäihmisten, vammaisten, liiikuntarajoitteisten sekä erityistarpeisten lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

Tarjoan luotettavaa ja yksilöllistä apua ikäihmisille, vammaisille tai sairauden takia sitä tarvitseville. Tarkoituksena tarjota apua ja tukea arjen sujumiseen sekä kotona pärjäämiseen. Toimin apuna ja tukena elämän eri tilanteissa.

Henkilökohtaista kotiin vietävää palvelua omaishoitajille, ikäihmisille ja muille avun tarpeessa oleville yksityishenkilöille.

  • Kotiapua (lääkehuolto, sauna/kylvetysapu, pyykkihuolto, asiointi-ja saattoapu)
  • Tukihenkilö/avustaja sekä ystävätoimintaa ( ulkoiluun, liikuntaan, harrastuksiin, erilaisiin tapahtumiin ja kulttuuritoimintaan)

ARVOT JA AJATUSMAAILMA

* Asiakkaan ehdoilla -yksilöllinen palvelu

* Kunnioitus -elämänhistorian huomioiminen

* Asiakkaan kuunteleminen

* Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

* Kuntouttava ja osallistava työote

* Vastaan asiakassuhteesta kokonaisuutena

* Asiakaslähtöisyys

* Eettisyys = ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vastuullisuus

*TUTTU *TURVALLINEN *JOUSTAVA *JATKUVUUS

*LUOTTAMUS *OMA PERSOONA TYÖVÄLINEENÄ

=TYYTYVÄINEN ASIAKAS!


YRITYKSEN PERUSTIEDOT JA HENKILÖSTÖ

Arjen Aitama Toiminimi

Lähihoitaja Heli Välimäki

37600 Valkeakoski

p. 044-2308 486

sähköposti: arjenaitama@gmail.com

Kotisivut:  www.arjenaitama.com

Yritysmuotoni on toiminimi eli en tarvitse erillisiä tiloja toiminnan järjestämiseen, koska työni perustuu kotiin vietäviin palveluihin.

Toimin yksin. Henkilöstöä tai alihankkijoita ei ole. Ainoastaan sairastumisen tai loman takia voin käyttää apuna tuuraajaa.

Toimistotilat ovat kotonani ja kuljen yritykseni autolla asiakkaiden asioilla sekä paikan päälle asiakkaan kotiin.

Luotettavaa ja yksilöllistä palvelua suoraan asiakkaan kotiin, yksilöllisesti.

ASIAKKAAT, PALVELUNTARPEEN ARVIOINTI JA TOTEUTUS

Asiakkaani ovat pääasiassa yksityishenkilöitä tai kunnan kautta tulevia omaishoidon asiakkaita tai kotihoidon tukipalveluja tarvitsevia asiakkaita. 

Tällä hetkellä toimin Valkeakosken alueella. 

Asiakkaan palvelun tarvetta arvioidaan maksuttomalla tutustumiskäynnillä. Siinä on mukana aina itse asiakas ja tarvittaessa läheinen tai muu palvelun tilaaja, esim. kaupungin kotihoidon edustaja.

Palvelun sisältö kirjataan PALVELUSOPIMUKSEEN-ja suunnitelmaan asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai edunvalvojan kanssa. Palvelusopimuksesta jää kappale asiakkaalle ja toinen kappale palveluntuottajalle eli Arjen Aitamaan. Tämän laatimisesta ajantasaisuudesta vastaa Arjen Aitama.

Suunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet, toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen. Huomioidaan myös asiakkaan vahvuudet niitä tukien.

Olen apuna mahdollisten tukipalvelujen järjestämistä varten, esimerkiksi ateria-, siivous ja pyykkipalveluja.

Teen yhteistyötä muiden tahojen kanssa, mm. sosiaali-ja terveyskeskuksen avohuollon kanssa.

Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin ja hyvään kohteluun.

Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksista säädetään tarkemmin; Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.


ALAN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Lait ja asetukset jotka säätelevät yritystoimintaani ovat lääkehuoltolaki sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011).

Seuraan myös ammattieettisiä hoitotyön suosituksia.

Yksityisten sosiaalialan palveluntuottajalta edellytetään ammattitaitoa arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan. Tätä varten on omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.

Omavalvonta on työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua päivittäisessä työssä.

Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. www.valvira.fi

Arjen Aitama tmi, Heli, valvoo ja seuraa suunnitelman toteutumista sekä päivittää omavalvontasuunnitelmaa puolen vuoden välein sekä useammin tarvittaessa mikäli toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä seikkoja tai muita muutoksia.

Voimassa oleva osaaminen ja koulutus:

- Ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja (sosiaali-ja terveydenhuollon ammattirekisteri https://julkiterhikki.valvira.fi )

- LOVe (lääkehoidon osaaminen)

- Ensiapukoulutus, SPR

- Hygieniapassi (www.evira.fi ) (Elintarvikelain (23/2006) mukainen)

- Rokotesuoja, Tartuntatautilain 48 § soveltuvuus, mm. influenssarokotus sekä koronarokotteet

Arjen Aitamassa on tavoitteena jatkuva toiminnan kehittäminen sekä parantaminen asiakaspalautteen ja tyytyväisyyden sekä oman alan koulutuksien myötä.

Verohallinnon ohje sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta (604/40/2011)

Palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää sitä, että palvelujen tuottaja on merkitty yksityisten palvelun antajien rekisteriin (ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut) tai hän on tehnyt ilmoituksen kuntaan. Arjen Aitama on Valkeakosken kaupungin rekisterissä.

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Tähän sovelletaan Palvelusopimusta-ja suunnitelmaa. Arvioinnin lähtökohtana ovat henkilön omat voimavarat, niiden tukeminen ja vahvistaminen. Arvioinnissa huomioidaan myös asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky.

Toimintakyvyn heikkenemisen riskejä arvioidaan riskienkartoituksella; terveydentilan epävakaus, heikko/huonolaatuinen ravitsemus, kiputilat ja sairaudet sekä sosiaalisten kontaktien vähyys.

Jos riskitekijöitä ilmenee, niiden parantamiseen mietitään keinoja yhdessä asiakkaan sekä mahdollisten omaisten/laillisen holhoojan kanssa. Palvelusuunnitelmaa tarkastellaan vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa muutoksia tehdään useammin.

Itsemääräämisoikeus on jokaisen ihmisen perusoikeus, joka muodostuu henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Kunnioitan työssäni asiakkaan itsemääräämisoikeutta jo palvelusopimusta yhdessä suunniteltaessa. Kuten arvoissani näkyy, toteutan palveluani asiakkaan ehdoilla ja hänen elämänhistoriaansa kuunnellen sekä toiveitansa kunnioittaen.

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta.

Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa säädetty peruste. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys ja turvallisuus uhkaa vaarantua.

Mahdollisista itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimista (esim. muistisairaan asiakkaan kohdalla) keskustellaan aina omaisen/laillisen edustajan sekä lääkärin kanssa. Mahdolliset rajoittavat toimet pitää näkyä Palvelusopimuksessa.

Asiakasta kohdellaan aina asiallisesti ja kunnioittavasti!

Salassapito:

Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoa asiakkaasta, ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa, sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle. Asiakkaasta saatuja tietoja saadaan käyttää sosiaalihuollon antajan päivittäisessä toiminnassa palvelun asian mukaiseksi tuottamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan tai laillisen edustajansa suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU-tietosuoja-asetuksessa (2016/679)

Sosiaalihuollon asiakasta koskevien tietojen käsittelystä ja suojaamisesta säädetään laissa asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä laissa sosiaalihuollon asiakirjoista.

Itse pidän asiakkaista käsikortistoa, joka on lukkojen takana.

Tilitoimiston kirjanpitäjä huolehtii laskuista, kuiteista ja rahaliikenteestä.

YRITYKSEN RISKIENHALLINTA

Koska saatan myös kuljettaa asiakkaitani kyydissäni asioille, tarvitsee vakuutukset olla siinä määrin kunnossa, että ne kattavat mahdolliset kuljetuksen aikana syntyvät tapaturmat. Autoon liittyvät vakuutukset ovat voimassa. Lisäksi yrityksellä on vastuuvakuutus joka sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen sekä oikeusturvan. Potilasvahinkovakuutus on myös olemassa.

Vakuutuksia tarvitsen myös asiakasturvallisuuden puolesta kotonani. Säilytän asiakaspapereita käsirekisterissä kotonani lukollisessa kaapissa.

Sopimukset asiakkaan kanssa tehdään aina kirjallisena Palvelusopimukseen asiakkaan tai hänen holhoojansa kanssa. Tämä turvaa molempia osapuolia jos asioista tulee epäselvyyksiä/erimielisyyksiä. Sopimukset takaavat myös luottamuksellisen hoitosuhteen. Vastuu tietojen ajan tasalla pitämisestä on Arjen Aitamalla. Muuttuneet tiedot pitää aina näkyä sopimuksessa. Raportointi asiakaskäynneistä pysyy itselläni tarvittavan ajan käsikortistossa, mahdollisten myöhempien selvitysten varalta.

Olen myös velvollinen ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista ja niiden uhista kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. (sosiaalihuoltolaki). Myös asiakas on oikeutettu tekemään huomautuksen saamastaan palvelustaan.

Sosiaalihuollon palveluja ja tiedusteluja koskien Sosiaaliasiamiehen tiedot:

Sosiaaliasiamies

Frenckelinaukio 2 b, PL 487, 33101 Tampere

Yksin toimiessani työni laadun takaamiseksi tarvitsen jatkuvaa tietojen päivittämistä ja kouluttautumista. Asiakaspalaute sekä asiakkailta ja omaisilta on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Toivon suoraa palautetta, mutta kerään myös kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyt, missä toivon myös kehittämisehdotuksia.

Luo kotisivut ilmaiseksi!